ویژگی های نرم افزار انبار فرآیندمحور

ویژگی های نرم افزار انبار فرآیندمحور

 تمامی تراکنش هایی که منجر به تغییر موجودی کالا در انبارهای سازمان شما می شوند توسط سیستم انبار مدیریت می شوند. شما میتواند به صورت لحظه ای علل کم یا زیاد شدن مقادیر کالاهای انبارهای سازمان را کنترل کنید.

کنترل هایی که که به کمک سیستم انبار قابل حصول است بدین شرح می باشد:

 •  دستیابی به موجودی تمامی کالاها بر اساس هر انبار
 • دستیابی به مقادیر کالایی که سفارش داده شده اند ولی هنوز رسید نشده اند.
 • کالاهایی که در انبار موجود هستند ولی سایرین آن ها را رزرو کرده اند
 • کالاهایی که مورد یا عدم تایید واحد کیفیت می باشند.

⊕ چنانچه بر روی کالاهای انبار، ویژگی ردیابی فعال باشد می توان کنترل های فوق را در سطح بچ نامبر، لات نامبر، سری ساخت و .... انجام داد.


⊕ مدیریت کالاهای انبار بر اساس ارزش ریالی

 در سیستم مدیریت انبار علاوه بر کنترل مقداری موجودی کالا نسبت به کنترل ارزش ریالی بر اساس جابجایی های انجام شده نیز اقدام می شود. در مدیریت انبار عملیات در کارخانه و در سطح هر انبار انجام می شود. در شرکت های بازرگانی این دسته بندی بر اساس محل های جغرافیایی انجام می شود.


 برنامه ریزی، ثبت اطلاعات و مستند سازی گردش کالاها در انبار

 گردش تعدادی کالا در انبار دارای دو منشا برون سازمانی(همانند دریافت کالای خریداری شده، حواله کالا بابت فروش انجام شده) و درون سازمانی(جابجایی کالاها در انبار یا دریافت کالا از خطوط تولیدی) می باشد. جهت نگهداری موجودی کالا هر تراکنشی توسط فرم های مشخصی نگهداری می شود که علاوه بر مستند سازی، انعکاس مالی را نیز به عهده دارند. این موضوع و شیوه نگهداری موجوی تعدادی و ریالی کالاها منجر به نطارت بر عملکرد افراد انبار می شوند.

 گردش کالا: به تمامی تراکنش هایی که منجر به تغییر موجودی کالا در انبار می شوند گردش کالا می گویند. این تغییرات به سه دسته تقسیم می شوند:

 •  رسیدکالا: به جابجایی های کالایی که منجر به افزایش موجودی کالا در انبار می شوند رسید می گویند. این افزایش می تواند خرید از تامین کننده، یا دریافت از تولید یا برگشت از فروش باشند.
 •  حواله کالا: به جابجایی های کالایی که منجر به کاهش موجودی کالا در انبار می شوند حواله می گویند. علل این کاهش می تواند ارسال کالا برای مشتری، عودت کالا به تامین کننده، مصرف کالا یا .... باشد.
 •  انتقال کالا بین انبارها: کاهش موجودی کالا از یک انبار و افزایش در انبار دیگر را انتقال کالا بین انبارها می گویند. این جابجایی می تواند در یک سایت یا چندین سایت باشد.

⊕ وجود انواع حواله و رسید متفاوت در ماژول انبار کارکرد های زیر را دارد:

 • می توان مسیر گردش کالاها در انبار را مانیتور و کنترل نمود.
 • می توان اسناد حسابداری صادر شده از زیر سیستم انبار به حسابداری را کنترل و تنظیم نمود.
 • می توان بر اساس انواع فرم های متفاوت کنترل های داخلی متفاوت را تنظیم نمود.
 • می توان تقسیم مسئولیت و تعیین مجوز بر اساس اقلام انبار اعمال نمود.

⊗ در سیستم های یکپارچه اطلاعات مرتبط با سرفصل موجودی کالا و برخی از حساب های سرفصل های دیگر از این ماژول تغذیه می شوند.