طبقه بندی دلایل شکست استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه

طبقه بندی دلایل شکست استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه

طبقه بندی دلایل شکست استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه 

برخی از انواع شکست هایی که در زمان اجرای پروژه روی می دهد موارد زیر می باشد. شکل گیری هر یک از موارد زیر به معنای ایجاد چالش در اجرای پروژه می باشد.

 • شکست فرآیند: وقتی پروژه بر اساس بودجه در نظر گرفته شده در بازه زمانی مورد توافق به نتیجه نرسد.
 • شکست انتظارات: وقتی سیستم های نرم افزار توقعات کاربران را پوشش ندهد؛
 • شکست ارتباط کاربران با سیستم اطلاعاتی: وقتی نگرش کاربران نسبت به سیستم منفی باشد. عدم آموزش کافی برای پرسنلی که در پروژه نقش محوری بازی می کنند؛
 • شکست اهداف: زمانی اتفاق می افتد که بین سیستم های نرم افزار و اهداف برنامه ریزی شده سنخیتی وجود نداشته باشد. در واقع فقدان درک شفاف از چیزی که کارفرما قصد رسیدن به آن را دارد؛

در نظر گرفتن موارد زیر می تواند مانع از شکست اجرای یک پروژه نرم افزاری شد:

 • در نظر گرفتن اندازه سازمان و انتخاب نرم افزار مناسب برای سازمان؛
 • ترکیب مهارت افراد درگیر در اجرای پروژه؛
 • تفکیک و تفهیم مسیولیت ها به اعضای مجری؛
 • انتخاب صحیح مدیران اجرای پروژه؛
 • انتخاب سیستم نرم افزاری مناسب؛
 • میزان درگیر شدن کاربران و برنامه آموزشی تدوین شده؛
 • برنامه ریزی و انسجام تکنولوژی با زیر ساخت های شرکت کارفرما؛