آشنایی با سیستم هدف گذاری فروش

آشنایی با سیستم هدف گذاری فروش

آشنایی با نرم افزار هدف گذاری فروش؛ تاریخ انتشار: 1397/08/24

ایده ایجاد افزونه هدف گذاری فروش بر اساس خواسته شرکت های عموما بین المللی یا شرکت هایی که به برنامه ریزی اعتقاد زیادی دارتد، شکل گرفته است. تمرکز بر برنامه ریزی  در سازمان از تیم فروش آغاز می گردد. سازمانی که ساختار آن بر اساس فروش و پشتیبانی از فروش تنظیم شده باشد، به خوبی اهمیت هدف گذاری فروش را می داند.

منطق افزونه هدف گذاری فروش مطابق گزارش سود زیان بر اساس روش هزینه یابی جذبی تنظیم شده است. ابتدا اهداف فروش تعیین می شود. سپس بر اساس اهداف تعیین شده، هزینه های بازارسازی از افراد تعیین کننده در سازمان جهت نیل به اهداف اخذ می شود.

اهداف فروش در چهار فرمت هدف گذاری بر اساس کالا، هدف گذاری بر اساس سبد فروش، هدف گذاری بر اساس مشتری و هدف گذاری بر اساس بخش بندی تنظیم شده است. مطابق با نوع گزارش اهداف به دو صورت تعدادی، ریالی و تعدادی-ریالی تعیین می شود.

صحیح آن می باشد که هر سازمان جهت هدف گذاری حداقل دو هدف از بین اهداف چهارگانه فوق را تعیین نماید، ولی بر اساس تجربه استقرار های متفاوت به این نتیجه رسیده ایم این اتفاق در همه سازمان های روی نمی دهد. آنچه  که در تعیین اهداف موازی باید به آن دقت شود، هدف پایانی یکسان می باشد.

بخش مهم و پایانی استفاده از این سیستم ارایه گزارشات لحظه ای بر اساس اطلاعات واقعی ثبت شده است. گزارشات مرتبط برای هر بخش، بر اساس رنگ بندی تفکیک شده اند و با کمک منطق روزشمار تا انتهای دوره می توان میزان پیشروی بر اساس اهداف تعیین شده را مشاهده نمود.

بودجه گذاری سایر هزینه های بخش صورت سود و زیان در سایر ماژول های مرتبط با بودجه گذاری تعیین می شود.