• قرارداد پرسنل

    با کمک این گزارش، پرینت قراردادهای منعقد شده با پرسنل به صورت سیستمایتک و بر اساس عوامل حقوقی توافق شده ارایه می گردد. همکاران گرامی جهت دریافت این گزارش با ما تماس بگیرید.

    قرارداد پرسنل
  • گزارش لیست پرداخت حقوق به تفکیک محل خدمت

    اطلاعات این گزارش به صورت سرجمع بر اساس پارمترهای عوامل حقوقی طراحی شده است. جمع مزایا، جمع کسورات و ما به تفاوت آنها در این گزارش خلاصه می شود.

    گزارش لیست پرداخت حقوق به تفکیک محل خدمت