پشتیبانی از سیستم های اطلاعاتی

مفهوم پشتیبانی نرم افزار

بعد از اتمام دوران پیاده سازی، دوران نگهداری از رویه های ایجاد شده آغاز می گردد. پشتیبانی از سیستم های اطلاعاتی در چارچوب تعهدات شرکت ارایه دهنده نرم افزار مشخص می شود و نمی توان انتظار داشت خدماتی که توسط یک شرکت ارایه می شود، عینا توسط سایرین نیز ارایه شود. پشتیبانی از سیستم های اطلاعاتی بر اساس نوع قرارداد متفاوت می باشد. پارمترهایی که در زمان انعقاد قرارداد باید به آن ها توجه شود موارد زیر می باشد:

  • زمان ارایه خدمت و پاسخگویی؛ ساعت به کار شروع خدمات پشتیبانی در قرارداد منعقدشده بین طرفین مشخص می شود.
  • نحوه ارایه خدمت: پشتیبانی از سیستم های اطلاعاتی می تواند به 4 شکل: تلفنی، ریموتی، حضوری  و VIP(حضور در محل) باشد. چارچوب این موضوع در زمان انعقاد قرارداد پشتیبانی مشخص می گردد.
  • میزان مهارت کارشناسان در پاسخ گویی: تجربه سایرین در زمان دریافت خدمات پشتیبانی می تواند یکی از گزینه های ارزیابی شما باشد. تحقیقات ثابت کرده است در زمان پشتیبانی از نرم افزار، برای مشتریان قدیمی دانش کارشناسان و برای مشتریان جدید نحوه برخورد کارشناسان از بیشترین اهمیت برخوردار است.
  • شرح خدمات قابل ارایه: خدماتی که شرکت ارایه دهنده خدمات در چارچوب پشتیبانی نرم افزار ارایه می دهد، از مواردی است که کمتربه آن توجه می شود در حالی که در زمان دریافت خدمات تعیین کننده چارچوب توقعات مشتریان است. برخی از این خدمات موارد زیر می باشد که بر اساس نوع شرکت ارایه دهنده خدمات ممکن است میزان آن کم یا زیاد شود:

    پاسخگویی به سوالات کاربران، به روز رسانی و عرضه نسخ جدید، آموزش، نگهداری از دیتابیس،کانورت اطلاعات (البته سه موضوع آخر معمولا به ندرت در قراردادها جای می گیرند).

با توجه به تجربه کارشناسان برهان نوین و آشنایی با کسب و کارهای متعدد، تعهدات برهان نوین در چارچوب خدمات تعریف شده توسط شرکت ارایه دهنده نرم افزار تعریف می گردد.

تعرفه پشتیبانی نرم افزار

مطابق با مصوبه نظام صنفی و رایانه ای کشور(با یک جستجو می توان به اصل مصوبه دست یافت)، تعرفه شرکت های نرم افزاری در بخش پشتیبانی به شرح زیر تدوین شده است:

تعرفه قرارداد خدمات پس از فروش (پشتیبانی) برای سال اول پس از دوره گارانتی حداقل 25% و حداکثر35 % قیمت قرارداد فروش(قیمت اجرای پروژه تولید نرم افزار) و توسعه های احتمالی مشمول هزینه حین دوره گارانتی می باشد.

تبصره1: درصورتی که درطول چند سال نرم افزار فروخته شده توسعه یابد جمع مبلغ قرارداد فروش و قراردادهای توسعه مبنای نرخ پایه خدمات پشییبانی نرم افزار خواهد بود.  منظور از خدمات پشتیبانی جهت بسته های نرم افزاری آماده خدماتی است که در قرارداد ارائه خدمات پشییبانی نرم افزار و یا قرارداد فروش نسخ جدید نرم افزار و خدمات پشتیبانی مصوب سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور آورده شده اند و خدمات پشتیبانی نرم افزارهای به سفارش مشتری می توانند به تناسب امکانات و شرایط از ضرایب بالاتری  برخوردار شوند.

درصد افزایش سالیانه قراردادهای خدمات پشتیبانی نرم افزار

درصد قراردادهای پشتیبانی  براساس نرخ تورم در شاخص خدمات از بخش تولید اعلام شده توسط بانك مرکزی برای 12  ماهه منتهی به آخرین ماه قبل از خاتمه قرارداد محاسبه میگردد.

تبصره2:  در صورت افزایش یا کاهش محدوده نرم افزار تحت پوشش قرارداد پشییبانی به تناسب رقم قرارداد نیز اصلاح می گردد.