موسسات اعتباری و بانک ها در زمره سازمان هایی هستند که به دلیل حجم گردش بالا و دقت بالای داده ها، در استفاده از سیستم اطلاعاتی که هم جامعیت داشته باشد و هم پاسخگوی نیازهای متفاوت سازمانی باشد با محدودیت های زیادی مواجه اند. از آنجایی که فعالیت های کاربران شعب و سرپرستی ها با سیستم (core)انجام می پذیرد، پوشش رویه های سایر سیستم ها مثل سیستم انبار، سیستم اموال تملیکی، سیستم اموال و دارایی های ثابت، محاسبات حقوق دستمزد و ... از حوصله این سیستم ها خارج می باشد. از طرفی پاسخگویی به مراجع متفاوت قانونی، بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و ... نیازمند نگهداری اطلاعات به صورت یکپارچه و جامع از تمامی سیستم های فعال در بانک ها و موسسات اعتباری می باشد.

برهان نوین بعد از استقرار موفق سیستم های اطلاعاتی یکپارچه با زیر سیستم های حسابداری شعب و سرپرستی، خزانه داری، انبار شعب و سرپرستی، دارایی ثابت شعب و سرپرستی، اموال تملیکی، حقوق و دستمزد و پرسنلی در موسسه اعتباری کوثر ضمن دستیابی به راهکاری جامع که هم پوشش دهنده رویه های سازمانی باشد و هم به پوشش دهتده حجم عملیات، موارد زیر را به عنوان برخی از چالش های استقرار سیستم های مالی موسسات اعتباری شناسایی کرده است:


اطلاعات بیشتر در مورد دستاورد

 • از آنجایی که موسسات اعتباری علاوه بر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی باید به مراجع قانونی پاسخگو باشند، نیاز به راهکاری است که علاوه بر پوشش کدینگ های مالی متفاوت، نسبت به انتقال اطلاعات به صورت مکانیزه به نرم افزار مالی قابلیت داشته باشد.
 • سیستم اطلاعاتی مورد نظر باید حجم بالای گردش اطلاعات را پشتیبانی نماید.
 • سیستم اطلاعاتی مورد نظر باید از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشد.
 • سیستم اطلاعاتی مورد نظر باید اسناد هر شعبه و سرپرستی را به صورت تفکیک شده نگهداری نماید، به گونه ای که امکان تراز گیری در سطح شعبه، سرپرستی و سازمان فراهم باشد.
 • مدیریت دارایی ها و اموال شعب به صورت متمرکز فراهم باشد به گونه ای که در ارتباط با محاسبه استهلاک به صورت تجمیعی و به تفکیک شعب، سرپرستی و مراکز هزینه موانع نرم افزاری وجود نداشته باشد.
 • با توجه به تعریف منطق در پلاک گذاری و ملاحظه تراز بودن حساب هر شعبه و سرپرستی امکان جابجایی اموال بین شعب (با در نظر گرفتن ملاحظات مالی)وجود داشته باشد.
 • به دلیل حجم بالای اطلاعات و جلوگیری از افزونگی در نگهداشت اطلاعات از تفصیلی شناور و یکتا پشتیبانی نماید.
 • حداقل 8 سطح حساب( 5 سطح تفصیلی) را پشتیبانی نماید.
 • بین سیستم انبار و دارایی ثابت ارتباط تنگاتنگی وجود داشته باشد.
 • امکان دریافت و ساخت گزارشات هفتگی و دوره ای بانک مرکزی بر اساس پارامترهای درخواستی وجود داشته باشد.
 • امکان بایگانی الکترونیکی فراهم باشد.
 • سیستم اطلاعاتی مربوطه فرآیند محور باشد تا در پیاده سازی دستورالعمل های مورد نیاز سازمان با محدودیت مواجه نشود.
 • انتقال اطلاعات به صورت مکانیزه از نرم افزار بانکی به سیستم مالی بر اساس کدینگ مورد نظر در راستای یکپارچگی اطلاعات مالی (استفاده از ابزار BTS
 • ساخت گزارشات مهم و مدیریتی همانند گزارش ترازنامه، صورت سود و زیان ، صورت عملکرد سپرده گذاران ، محاسبه حق الوکاله بانک ها و گزارش ماده 16 و 17 رفع موانع تولید مطابق با آخرین دستور العمل بانک مرکزی؛
 • ارتباط زیر سیستم انبار با دارایی ثابت و بهای تمام شده ؛
 • امکان استفاده از کدهای حسابداری متفاوت در ورود اطلاعات و گزارش های مالی بر اساس کد های استاندارد. (مپینگ بانک مرکزی / سازمان حسابرسی/ کدینگ داخلی)؛
 • استفاده از سطح تفصیلی شناور تا 15 سطح؛
 • ارایه ابزار گزارش ساز و فرم ساز جهت طراحی فرم های خاص و ساخت گزارشات مورد نظر؛
 • استفاده از درختوار های مناطق جغرافیایی ، گروه های کاری و شعب بدون نیاز به نرم افزار تجمیعی؛
 • بایگانی الکترونیک برای اسناد و اشخاص و کارکنان؛
 • استفاده از مدل های پلاک گذاری اموال بر اساس دستورالعمل های داخلی؛
 • امکان جابجایی اموال بین شعب و صدور اسناد حسابداری با هدف تراز بودن دارایی ها شعب و ملاحظات سود و زیانی هر سرپرستی و شعبه و...