سیستم های بارکد و ردیابی دو زیر سیستم متفاوت در نرم افزار برهان می باشند. قفل هر یک به صورت مجزا صادر می شود و تلاش شده که شکلی جهان شمول داشته باشند. منطق سیستم بارکد بر اساس تفسیر عبارت نوشته شده در بارکد طراحی شده است. منطق سیستم ردیابی نیز به صورت مدل بیس طراحی شده است. در هر دو سیستم در ابتدا مدل طراحی می شود.سپس مدل طراحی شده به کالا تخصیص داده می شود.

مفهوم سیستم ردیابی

 بخشی از اطلاعات مرتبط با ویژگی های کالا هنگام تعریف کالا مشخص می شود. مثلا شرکتی که اقدام به عرضه محصوالت دارویی می کند، مشخصات عمومی (اطلاعات مربوط به طرح بسته بندی، یا رنگ بندی و سایز و ...) محصولی مثل قرص استامینوفن را می داند؛ اما برخی از اطلاعات کالا بعد از مشاهده عینی و حین گردش (خرید یا فروش) مشخص می شود. مثال انباردار زمانی که قرار است کاال را از انبار خارج نماید، شماره بچ محصول را مشاهده و ثبت می نماید. در واقع اطلاعات ردیابی یک لایه پایین تر از اطلاعات عمومی کالاست.

در این حالت ارزش ریالی ردیابی های یک کالا همانند است ولی نیاز است نگهداری موجودی کالا در یک لایه پایین تر مثل شماره بچ نگهداری و مشخص گردد.

سیستم ردیابی برهان با سیستم های انبار، فروش، کنترل کیفیت، تامین، سفارشات خارجی و کنترل تولید و بهای تمام شده ارتباط مستقیم دارد.

ویژگی های سیستم ردیابی برهان

 • امکان تعریف ردیابی دو سطح ردیابی
 • نمایش کاردکس تعدادی در سطح کالا، ردیابی سطح 1 و ردیابی سطح 2
 • امکان تخصیص مدل ردیابی به سیستم و کالا(هر کالا تنها به یک مذل می تواند متصل گردد)
 • امکان تعریف ردیابی از نوع بچ
 • امکان قیمت گذاری کالا در سطح بچ ردیابی، ردیابی از نوع تفصیل و پروژه
 • امکان انبارگردانی در سطح ردیابی
 • امکان تعریف ردیابی از نوع سریالی
 • ارایه گزارش مرور ردیابی با رویکرد آنالیز کامل گردش ردیابی
 • بستن سال انبار بر اساس ردیابی

ویژگی های سیستم بارکد

 • تعریف مدل بارکد بر اساس ردیابی
 • فراخوانی اطلاعات به صورت آفلاین
 • تعریف مدل بارکد بر اساس پالت
 • تعریف مدل بارکد بر اساس کالا
 • تعریف مدل بارکد به گونه ای که با یک بار شلیک بر روی یک بارکد اطلاعات کالا(و در صورت نیاز تا دو سطح ردیابی) و مقادیر مربوطه را در سند ثبت نماید.
 • تعریف مدل بارکد به گونه ای که تا چند بار شلکی اطلاعات متفاوتی را در سطح قلم کالا ثبت و فراخوانی نماید.

           

 معرفی لینک های مرتبط با قابلیت های سیستم ردیابی و بارکد

جهت مشاهده مستند آموزشی مرتبط با سیستم ردیابی برهان اینجا را کلیک نمایید